POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Kodeksem ds ochrony danych osobowych (Dekret UStawodawczy n.196 z 30 czerwca 2003)


1. PODMIOT SPRAWY I OSOBY PONOSZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ

2. CEL SPRAWY

3. WARUNKI SPRAWY

4. MOŻLIWOŚĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH

5. KATEGORIE PODMIOTÓW KTÓRYM ZAKOMUNIKOWANE MOGĄ ZOSTAŃ DANE OSOBOWE

6. PRAWA ZAINTERESOWANEGO PODMIOTU

7. AKTUALIZACJA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

8.COPYRIGHT

Dekret ustawodawczy nr. 196 z dnia 30 czerwca 2003 roku ma na celu zapewnienie Państwa, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z poszanowaniem praw człowieka, podstawowych wolności i godności, w szczególności w odniesieniu do prywatności i tożsamości. Dlatego też, jest to obowiązkiem "Bucci Automations S.p.A." poinformować Państwa o naszej polityce prywatności

1. PODMIOT SPRAWY I OSOBY PONOSZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.1 Podmiotem sprawy jest Bucci Automations S.p.A (dalej " Właściciel ") reprezentowany przez swojego przedstawiciela prawnego pro tempore, z siedzibą przy ulicy Granarolo 167.

1.2 Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie użytkowników o zasadach dotyczących sprawy, zgodnie z sekcją. 13 dekretu na mocy ustawy nr. 196/2003, w oparciu o Kodeksu Ochrony Danych Osobowych (dalej " Kod "). Informujemy, że dane osobowe podane podczas rejestracji do Serwisu, lub też nabyte przez nas w inny sposób podczas wykonywania naszej działalności, mogą być przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem tej usługi. Po rejestracji, zgodnie z art. 130 pkt 4 dekretu. 196/2003 będziemy mogli wysłać komunikaty dotyczące usług podobnych do tych których udzieliliśmy Państwu w przeszłości, macie Państwo prawo odmówić otrzymywania takich wiadomości e-mail w dowolnym momencie.

1.3 Właściciel wykorzystuje zewnętrzne procesory danych, aby osiągnąć cele określone w punkcie 5.1 (w celach technicznych aby dostarczyć daną usługę) i 5.2 (w celach komercyjnych) aby otrzymać całą listę, wystarczy wysłać e-mail na podany adres, który można znaleźć w punkcie 6.1. 1.4 Właściciel wyznaczył jego własnych pracowników i współpracowników odpowiedzialnych za tą sprawę .

2. CEL SPRAWY

2.1 Wyróżnia się następujące cele i sposoby przetwarzania danych klientów:

a. Zamówienie: Właściciel gromadzi i przetwarza dane osobowe klienta w zakresie przyjmowania i realizacji zamówień, pytań, kolejnych zamówień i w celu zapewnienie Klientowi dostępnych usług. Te dane osobowe są niezbędne do zarządzania zamówieniem, także w kontakcie z partnerami biznesowymi (na przykład dostawcami usług logistycznych, kurierskich, banków, etc.). Wskazane jest, wprowadzenie adresu dostawy i poprawnego numeru telefonu, aby złożyć zamówienie oraz umożliwić Właścicielowi jego szybką i właściwą realizację. Numer telefonu jest również niezbędny, aby umożliwić Właścicielowi kontakt z klientem w przypadku jakichkolwiek pytań lub konieczności złożenia wyjaśnień. Umożliwia to również partnerom handlowym Właściciela na szybką i prawidłową realizację zlecenia Klienta. Adres e-mail jest ostatecznie niezbędny dla Właściciela, w celu komunikowania się z Klientem, przesłania potwierdzenia otrzymania zakupu, jak i innych informacji. Adres e-mail zostanie ostatecznie wykorzystany w czasie identyfikacji klienta, aby umożliwić mu dostęp do swojego konta.

b, Ograniczony obszar, gdzie występuje - Login klienta: dane osobowe klienta, i te dotyczące Państwa zamówień są przechowywane w systemie Waściciela, ale nie są łatwo dostępne dla względów bezpieczeństwa. Właściciel gwarantuje każdemu klientowi, dostęp do tego obszaru przy użyciu zabezpieczonego hasła. W tym polu, klient może sprawdzić wszystkie dane dotyczące zamówień już zrealizowanych jak i tych w trakcie realizacji, a także może zarządzać jego danymi osobowymi oraz tymi związanymi z subskrypcją do newslettera. Klient jest zobowiązany do zachowywania się w sposób odpowiedzialny oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczących dostępu do danych i nie ujawniania ich osobom trzecim. Właściciel nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za niewłaściwe użycie lub nadużycie haseł przez klienta.

c. Reklama: Właściciel wykorzystuje dane klientów w celach promocyjnych, do wysyłania informacji o pozycjach oferowanych za pośrednictwem witryny www.sintecorobotics.com. Adresy e-mail odbiorców zostaną wykorzystane tylko w granicach określonych przepisami prawa lub, w stosownych przypadkach, po wydaniu wyraźnego konsensusu przez Klienta. Klient będzie regularnie otrzymywać e-mailem porady na temat zakupów.

Zaprzestaniemy wysyłania tych wiadomości promocyjnych, po otrzymaniu zapytania pocztą elektroniczną na adres sinteco.it@bucci-industries.com. Klient może też zadzwonić pod bezpłatny numer +39 0546 698000 lub kliknąć na informację "", jeśli nie chcesz otrzymywać tego biuletynu, kliknij tutaj "" która znajduje się w każdym promocyjnym e-mailu.

d. Subskrypcja newslettera, gdzie występuje: w okresowym biuletynie klient znajdzie od czasu do czasu informacje o najlepszych ofertach. Właściciel zaprasza klienta do zapoznania się z ustawieniami biuletynu, gdzie może on zamieścić jego dane osobowe (na przykład imię i nazwisko), tak, że Właściciel ma możliwość osobiście skontaktować się z klientem. Oczywiście klient może skontaktować się z Właścicielem anonimowo lub pod pseudonimem (na przykład za pomocą bezpłatnego adresu e-mail, który nie ujawnia jego nazwy).

e. Cookies: W przypadku przetwarzania danych za pośrednictwem plików cookie, zobacz odpowiedni punkt o obowiązującej polityce.

2.2 Twoje dane zostaną wykorzystane, pod warunkiem wrażenia wyraźnego upoważnienia korzystając z opcji "upoważnienie do wykorzystania w celach komercyjnych", do wysyłania informacji i ofert komercyjnych, także przez osoby trzecie, którym Państwa dane zostaną udostępnione przez Właściciela.

3. WARUNKI SPRAWY

3.1 Dane zbierane są przez podmioty, określone w punkcie 1, zgodnie ze wskazaniami Kodeksu, ze szczególnym uwzględnieniem przewidzianych minimalnych środków bezpieczeństwa (art. 33-34) w odniesieniu do ich wykorzystania przez narzędzia komputera (art. 35) ręcznie i automatycznie w celach wskazanych powyżej i tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych.

4. MOŻLIWOŚĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH

4.1 Udostępnienie danych osobowych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne; Jednak każda odmowa podania ich podczas rejestracji dla potrzeb świadczenia usług (sekcja 2.1) uniemożliwia korzystanie z usług na stronie www.sintecorobotics.com.

4.2 Udostępnienie danych osobowych jest opcjonalne w celach komercyjnych (sekcja 2.2) a odmowa udzielenia zgody nie ma żadnych konsekwencji dla dostarczenia usługi.

5. KATEGORIE PODMIOTÓW KTÓRYM ZAKOMUNIKOWANE MOGĄ ZOSTAŃ DANE OSOBOWE

5.1 Dane zbierane w celu świadczenia usług (punkt 2.1) mogą być ujawnione firmom, które wykonują funkcje ściśle związane z usługami, na przykład firm kurierskich związanych z logistyką i Netech Srl, z siedzibą w Longarone (BL), ZI Villanova n. 14, do zarządzania stroną internetową i bazą danych firmy.

5.2 Dane zbierane w celach komercyjnych (punkt 2.2) mogą być przekazywane osobom trzecim w celch sprzedaży lub prób sprzedaży, lub do wszystkich celów charakterze handlowym i / lub statystycznych. Wykaz podmiotów, do których dane osobowe zostały przekazane mogą być uzyskane kierując prośbę pod adres e-mail, który podany jest w punkcie 6.1.

6. PRAWA ZAINTERESOWANEGO PODMIOTU

6.1 Przypominamy, że w każdej chwili macie Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub też braku, danych osobowych dotyczących Państwa i do ich komunikacji w zrozumiałej formie. Użytkownicy mają prawo do uzyskiwania informacji o:

  • Zawartości i pochodzeniu danych osobowych;
  • Celach i warunkach;
  • Zastosowanej logice przy wykorzystaniu przyrządów elektronicznych;
  • Tożsamości właściciela i menedżerów;
  • Podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane mogą zostać przekazane lub które mogą dowiedzieć się o nich, jako zarządcy lub agenci.

Użytkownicy mają również prawo do uzyskania:

  • Uaktualnienia, sprostowania lub, jeżeli są tym zainteresowani, integrację danych;
  • Eliminacji, anonimizacji lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub następnie przetworzone;
  • Potwierdzenia, że operacje wymienione powyżej zostały zgłoszone, również w odniesieniu do ich treści, do tych, do których dane zostały przekazane lub ujawnione, z wyjątkiem przypadku gdy takie nieprzestrzeganie jest niemożliwe lub wiąże się z wykorzystaniem środków wyraźnie nieproporcjonalne do chronionego prawa." Pamiętaj, że masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w całości lub w części z uzasadnionych powodów do przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie, adekwatnych do celów w jakich zostały one zebrane.

Aby korzystać z tych praw, można napisać do osoby odpowiedzialnej, wysyłając komunikat na adres e-mail, sinteco.it@bucci-industries~~V. com.

7. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatości została aktualizowana dnia 05/07/16 o godz. 08.25.55. Ewentualne aktualizacje zostaną zawsze opublikowane na tej stronie.

8. COPYRIGHT

Wszelka treść opublikowana na stronie www.sintecorobotics.com, włącznie z tekstem, zdjęciami i grafiką w CMS jest własnością Bucci Automations S.p.A. Wszelkie ich nieuprawnione rozpowszechnianie będzie karalne zgodnie z odpowiednią normatywą.